Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. De Aanbieder: miniconverters.com: gebruiker van de algemene voorwaarden
1.2. De Opdrachtgever: de wederpartij die de Overeenkomst met de Aanbieder heeft gesloten
1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Aanbieder.
1.4. Contract: het document tussen de Aanbieder en de Opdrachtgever waarin een Overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.
1.5. Offerte goedkeuringsdatum: datum waarop de schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever door middel van een e-mail, brief of fax bij de Aanbieder is binnen gekomen.
1.6. Oplevering: het moment waarop de Aanbieder de installatie voltooid en daarvan, indien noodzakelijk, mededeling heeft gedaan aan de Opdrachtgever.
1.7. Responsetijd: de tijd tussen melding van een incident door de Opdrachtgever aan de Aanbieder volgens de in het servicecontract omschreven methode tot het moment waarop een medewerker van de Aanbieder ofwel aanvangt met het leveren van telefonisch support of het uitvoeren van beheerwerkzaamheden, ofwel bij de Opdrachtgever arriveert, dit afhankelijk van de dienst zoals omschreven in het contract. De maximale responsetijd die de Aanbieder garandeert wordt vermeld in het contract.
1.8. Serviceovereenkomst: de Overeenkomst waarbij de Aanbieder gedurende langere tijd en op basis van een periodiek te betalen vast tarief, de premie, in een contract omschreven repeterende werkzaamheden aan apparatuur voor de Opdrachtgever uitvoert of diensten aan de Opdrachtgever levert.


2. Algemeen

2.1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen de Aanbieder en de Opdrachtgever op iedere offerte, iedere Verkoopovereenkomst, leveranties etc. Hoe ook tot stand gekomen diensten en mededelingen zijn uitsluitend van toepassing deze Algemene Voorwaarden en dan steeds in de laatst gedeponeerde versie met uitsluiting derhalve van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.
2.2. Afwijkingen ten bezwaren van de Aanbieder gelden alleen indien door deze door de directie van de Aanbieder en de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met de Aanbieder waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.


3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle door de Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2. Aanvaarding van offertes dient schriftelijk binnen dertig dagen, na dagtekening, door de Opdrachtgever aan de Aanbieder te worden bevestigd.
3.3. Een Overeenkomst tussen de Aanbieder en de Opdrachtgever komt tot stand nadat door de Opdrachtgever een order bij de Aanbieder wordt geplaatst, deze order door de Aanbieder aan de Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd, waarbij de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard, dan wel de Aanbieder uitvoering geeft aan de Overeenkomst.
3.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


4. Wijziging van de Overeenkomst

4.1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is dat de te verrichten diensten of te leveren zaken wijziging of aanvulling behoeven, kan de Overeenkomst met wederzijdse instemming worden aangepast.
4.2. Indien wijziging van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, en/of gevolgen voor levertijden en/of termijnen, dan zal de Aanbieder de Opdrachtgever hier direct over inlichten.
4.3. Ten aanzien van de wijziging van de Overeenkomst van de Aanbieder de meerkosten in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Aanbieder kunnen worden toegerekend.
4.4. De wijziging van de Overeenkomst van de Aanbieder zal worden vastgelegd middels een "change form" en dient ondertekend te worden door de Opdrachtgever.


5. Prijzen en Kosten
5.1. Alle door de Aanbieder in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst van toepassing zijnde prijsbepalende factoren.
5.2. De prijs voor de ter beschikkingstelling van personeel vindt plaats op basis van nacalculatie. Nacalculatie is gebaseerd op vooraf afgesproken uurtarieven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.3. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen netto in euro's exclusief BTW en eventuele andere heffingen, evenals eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventuele vervoers-, verpakkings-, verzend-, en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.4. De Aanbieder behoudt zich het recht voor prijzen te verhogen indien en voor zover de door de Aanbieder te betalen inkoopprijs als gevolg van wijziging van wisselkoersen van vreemde valuta of als gevolg van door enige overheidsmaatregel verhoogde belastingen, heffingen of invoerrechten met meer dan 5% is gestegen ten opzichte van de prijs die voor de Aanbieder gold op het moment van opdrachtbevestiging. Een dergelijke verhoging van de verkoopprijs geeft geen recht op annulering van de order op de Opdrachtgever. Indien de verhoging echter leidt tot een verhoging van meer dan 7,5% van de overeengekomen prijs, dan zullen de partijen opnieuw met elkaar in onderhanden.


6. Betaling

6.1. De betaling door de Opdrachtgever dient zonder korting of aftrek te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum middels overmaking van het volledige bedrag op het door de Aanbieder aangegeven bankrekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2. Bij opdrachten boven 25.000 euro geldt het volgende facturatie schema waarbij het voorgaande lid van kracht blijft: 40% van het totale bedrag aan producten en diensten wordt gefactureerd bij opdrachtverlening; 40% van het totale bedrag wordt gefactureerd bij de levering of eerste deellevering van de producten; 20% wordt gefactureerd bij oplevering.
6.3. Bestellingen vanaf 1.000 euro exclusief BTW worden franco adres Opdrachtgever binnen Nederland verzonden. Beneden dit bedrag wordt een bijdrage van 10 euro exclusief BTW voor verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
6.4. De Opdrachtgever is, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever vanaf dat moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vertragingsrente van één procent per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt genomen.
6.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen alle lopende en toekomstige verplichtingen van de Aanbieder op de Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar zijn. De Aanbieder heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.
6.6. De Aanbieder heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.7. De Aanbieder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
6.8. De Opdrachtgever is verplicht de Aanbieder op de hoogte te houden van adreswijzigingen, naamwijziging, et cetera zodanig dat de Aanbieder de Opdrachtgever steeds kan aanschrijven. De Opdrachtgever verleent de Aanbieder toestemming om, indien daartoe noodzaak bestaat, zelf of door derden onderzoek te laten doen naar adresgegevens. De Opdrachtgever verleent tevens toestemming om zonodig onderzoek te (doen) verrichten naar verhaalsmogelijkheden van haar vorderingen op de Opdrachtgever.


7. Levering

7.1. Levertijden en termijnen in offertes en/of Overeenkomsten van de Aanbieder zijn indicatief en zijn dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Aanbieder schriftelijk in gebreke te stellen.
7.2. Levertijden en termijnen in offertes en/of Overeenkomsten van de Aanbieder geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overeen gekomen termijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan de Aanbieder zijn verstrekt en betalingen die bij aanvang van de opdracht dienen te geschieden, door de Aanbieder zijn ontvangen.
7.4. Aflevering vindt plaats op kantoor/magazijn van de Aanbieder, dan wel bij feitelijke overdracht van de zaken aan de Opdrachtgever of diens vervoerder.
7.5. Indien de te leveren zaken door de Aanbieder aan de Opdrachtgever worden verzonden, daarbij inbegrepen franco levering, geschiedt deze verzending te allen tijde voor risico van de Opdrachtgever.
7.6. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de juiste wijze van afvoer van verpakkingsmaterialen van de bestelde goederen.


8. Bezorging

8.1. In geval van bezorging dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat op het door de Opdrachtgever aangegeven bezorgadres op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft kan de Aanbieder extra bezorgkosten in rekening brengen.
8.2. De Opdrachtgever is verplicht zaken af te nemen op het moment dat de Aanbieder deze bij hem bezorgt of doet bezorgen, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
8.3. Indien de Opdrachtgever afname of bezorging weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de bezorging of levering, is de Aanbieder gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


9. Borgsom

9.1. De Aanbieder is gerechtigd per geval een borgsom vast te stellen van maximaal 10% van de door de Aanbieder vastgestelde vervangingswaarde van het verhuurde.
9.2. De Opdrachtgever of diens gemachtigde is verplicht om zich vóór afgifte van het verhuurde middels paspoort of rijbewijs te legitimeren aan de Aanbieder en een kopie van de legitimatiebewijzen aan de Aanbieder te overleggen.


10. Keuring, Acceptatie en Reclames

10.1. De Opdrachtgever is verplicht om bij aflevering of bezorging de zaken te controleren op kwantiteit en kwaliteit van het geleverde overeenstemmen met de Overeenkomst. Zichtbare gebreken dienen de Aanbieder onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld en op het vervoersdocument of op de afleverbon te worden aangetekend. Gebreken die bij aflevering niet onmiddellijk konden worden geconstateerd dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk ter kennis van de Aanbieder te worden gebracht.
10.2. Verborgen gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het tijdstip waarop de Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt c.q. had kunnen ontdekken, schriftelijk aan de Aanbieder te worden gemeld.
10.3. Indien door de Opdrachtgever tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Reclames door de Opdrachtgever schorten diens betalingsverplichting nimmer op.


11. Eigendomsovergang en Risico

11.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen overgaan op de Opdrachtgever bij aflevering of bezorging.
11.2. Zolang de Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt de Aanbieder zich de eigendom van de goederen voor. De eigendom van de betreffende goederen gaat op de Opdrachtgever over zodra de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen met betrekking tot de goederen heeft voldaan.
11.3. Indien er gerede twijfel bij de Aanbieder bestaat betreffende de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Aanbieder bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Aanbieder te lijden schade indien de aflevering vertraging ondervindt ten gevolge van terechte twijfel over de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever.
11.4. Als de Aanbieder op verzoek van de Opdrachtgever de verzending en/of levering uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de Aanbieder, totdat de goederen bij de Opdrachtgever zijn bezorgd en afgeleverd. In dat geval heeft de Aanbieder het recht om de Opdrachtgever een redelijke vergoeding ter zake van de bezwaar- en opslagkosten in rekening te brengen. Op het moment dat de Opdrachtgever de goederen na een maand niet in ontvangst kan nemen, dient de Opdrachtgever de factuur te betalen.
11.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om goederen, waarvan de betaling nog niet aan de Aanbieder is verricht, door te verkopen of aan de andere kant te bezwaren of in pand te geven.


12. Wijzigingen of Annuleringen

12.1. Wijzigingen of annuleringen van een tussen partijen gesloten Overeenkomst behoeven de schriftelijke instemming van de Aanbieder.
12.2. Verhuur van personeel en/of apparatuur tot drie werkdagen voor aanvang van de verhuurperiode: kosteloos. Minder dan drie werkdagen: 75% van de overeengekomen huurprijs gerekend tot een maximum periode van drie dagen. Onder werkdagen wordt gesteld van maandag tot en met vrijdag dat het kantoor van de Aanbieder geopend is. Weekeinden en feestdagen worden niet tot werkdagen gerekend.
12.3. In geval van annulering van de door de Aanbieder, ten behoeve van de met de Opdrachtgever gesloten, Overeenkomst bij derden ingehuurde personele middelen, apparatuur en/of faciliteiten, is de Opdrachtgever te allen tijde 100% van de daarop betrekking hebbende contractwaarde aan de schadeloosstelling verschuldigd, tenzij de Aanbieder ter zake aan de derde een lager bedrag verschuldigd blijkt te zijn in welk geval het verschil door de Aanbieder aan de Opdrachtgever zal worden gerestitueerd.
12.4. Indien de Opdrachtgever een optie heeft op personele middelen, apparatuur en/of faciliteiten is de Aanbieder gerechtigd deze te laten vervallen wanneer de Opdrachtgever nog geen zekerheid kan bieden over daadwerkelijke afname en er een andere Opdrachtgever is die deze zekerheid wel kan geven.
12.5. De Aanbieder kan altijd zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, kosteloos annuleren.


13. Retourzendingen

13.1. Retourzendingen van goederen worden uitsluitend aanvaard indien de Opdrachtgever een door de Aanbieder verstrekt retournummer heeft vermeld op de zending. Bij ongefrankeerde en onvolledige retourzendingen (originele verpakking, handboeken, kabels, etc.) heeft de Aanbieder het recht de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen.


14. Garantie

14.1. Voor alle door de Aanbieder geleverde apparatuur gelden uitsluitend de fabrieksgaranties, zoals deze door haar leveranciers worden gegeven. De Opdrachtgever wordt geacht deze garantievoorwaarden te kennen. Daarnaast heeft de Aanbieder geen enkele garantieverplichting. De Aanbieder is wel gehouden de Opdrachtgever te informeren betreffende geldende garanties en zonodig voor zover redelijkerwijs te verlangen, de Opdrachtgever te voorzien van de benodigde informatie en/of stukken bij het geldend maken van rechten uit de garantie zoals het ter beschikking stelen van kopieën van de garanties.
14.2. De garantie komt geheel te vervallen indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling, dan wel aan de andere kant te wijten zijn aan de schuld van de Opdrachtgever, evenals in geval van reparatie door andere dan door de Aanbieder aangewezen reparateurs.
14.3. De Aanbieder kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan een door haar op te geven adres binnen Nederland wordt toegezonden.


15. Ontbinding

15.1. De Aanbieder is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als de Opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, door beslaglegging, onder curatele stelling of aan de andere kant beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest; de Opdrachtgever tekort komt in de naleving van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst.
15.2. Ontbinding van een Overeenkomst krachtens het voorgaande lid geschiedt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.


16. Aansprakelijkheid

16.1. De aansprakelijkheid van de Aanbieder is in alle gevallen beperkt tot schade welke uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Aanbieder, haar personeel en of haar leidinggevende ondergeschikten.
16.2. De aansprakelijkheid van de Aanbieder, voor zover niet tot herstel of vervanging wordt overgegaan, is gelimiteerd tot de hoogte van de factuursom (exclusief BTW, voor zover de BTW door de Opdrachtgever verrekenbaar is) doch te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste 35.000 euro en dan slechts voor zover de risicoverzekering van de Aanbieder daarvoor dekking biedt. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd inzage in de polisvoorwaarden te verlangen. Voor zover de door de Aanbieder gesloten verzekering in de visie van de Opdrachtgever onvoldoende dekking biedt, is de Opdrachtgever verplicht op eigen kosten een aanvullende verzekering te sluiten; een en ander ontslaat de Opdrachtgever niet van haar (contractuele) verplichtingen ten opzichte van de Aanbieder.
16.3. De Aanbieder, of de onderaannemers, of de door de Aanbieder ingeschakelde dienstverleners, zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen stagnatieschade, bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en claims door derden.
16.4. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal van, tenietgaan van of schade aan eigendommen van de Opdrachtgever, van personeelsleden van de Opdrachtgever, van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door de Opdrachtgever toegelaten publiek.
16.5. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van beeld- geluids- en/of (informatie)dragers voor zover deze niet door de Aanbieder geleverd zijn.
16.6. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat de Opdrachtgever goederen gebruikt in strijd met de bestemming of aan de andere kant bij het gebruik nalatig is of een fout maakt.
16.7. De Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie indien de overschrijding veroorzaakt is door omstandigheden buiten de invloedsfeer van de Aanbieder. Daaronder begrepen weersomstandigheden zoals gladheid, sneeuw, extreme regen of hagel, mist, verkeersomstandigheden zoals files, ongevallen, afsluitingen van wegen, uitvallen of vertragingen van pondveren etc. Ook bestaat geen recht op restitutie indien de vertraging het gevolg is van het feit dat de medewerker van de Aanbieder geen toegang krijgt tot de locatie waar de apparatuur is opgesteld.
16.8. Indien aan de Opdrachtgever personeel ter beschikking wordt gesteld, aanvaardt de Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor iedere schade, daaronder begrepen letselschade en/of overlijden, indien dit plaatsvindt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of indien dit voorvloeit uit de terbeschikkingstelling.
16.9. Bestuurders noch werknemers van de Aanbieder zijn individueel ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk.


17. Intellectueel Eigendom en Auteursrechten

17.1. Auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle door de Aanbieder geleverde producten en diensten blijven eigendom van de Aanbieder, dan wel de toeleverancier van de Aanbieder die voor de uitvoering van de Overeenkomst is ingeschakeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen dat deze rechten worden overgedragen.
17.2. De Aanbieder neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorg in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde.
17.3. De Aanbieder heeft het recht op alle intellectuele eigendomsrechten die zijn ontstaan door het gebruik van verhuurde apparatuur, door inzet van het ter beschikking gestelde personeel of anderszins. De Aanbieder zal deze rechten pas aan de Opdrachtgever hoeven over te dragen vermits zij daar contractueel toe verplicht is en de Opdrachtgever aan alle contractuele verplichtingen ten opzichte van de Aanbieder heeft voldaan.
17.4. De Opdrachtgever vrijwaart de Aanbieder en door de Aanbieder ter beschikking gestelde medewerkers voor alle vorderingen van derden, daaronder begrepen vorderingen van auteurs- en andere rechten, ten opzichte van de Aanbieder en/of bedoelde medewerkers, evenals alle vorderingen van het door haar beschikking gestelde personeel, welke voortvloeien uit of verband houden met de tussen Aanbieder en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. In het bijzonder wanneer daaruit intellectuele eigendomsrechten voor anderen dan de Aanbieder ontstaan.


18. Overmacht

18.1. Iedere tekortkoming in de nakoming door de Aanbieder kan haar niet worden toegerekend indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene vooraarden verstaan alle, voorziene of niet voorziene externe oorzaken, waarop de Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen en waardoor de Opdrachtgever niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Van overmacht aan de zijde van de Aanbieder is sprake, indien de Aanbieder na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Aanbieder als bij derden, van wie de Aanbieder de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Aanbieder ontstaan.
18.3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtgever zijn verbintenis na moeten nakomen.
18.4. De partijen schorten hun verplichtingen uit de Overeenkomst op gedurende de periode van overmacht, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.
18.5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst onverwijld, buitengerechtelijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden zonder de mogelijkheid schadevergoeding te kunnen eisen.
18.6. Een beroep op overmacht door de Opdrachtgever kan slechts schriftelijk, met ontvangstbevestiging, worden gedaan binnen veertien dagen na het ontstaan van de overmacht.


19. Eigendomsvoorbehoud

19.1. Alle door de Aanbieder geleverde zaken, daaronder inbegrepen eventuele ontwerpen, monsters, modellen, voorbeelden, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van de Aanbieder totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen uit alle met de Aanbieder gesloten Overeenkomst is nagekomen.
19.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
19.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht de Aanbieder daarvan op de hoogte te stellen.


20. Incassokosten

20.1. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet stipt nakomt, is de Aanbieder gerechtigd alle Aanbieder goeddunkende maatregelen, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ter incasso van onze vordering te nemen of te doen nemen. De kosten van zodanige maatregelen komen ten laste van de Opdrachtgever die verplicht is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de Aanbieder te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste vijfentwintig procent van het te vorderen bedrag, rente en kosten althans op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 100 euro. De Aanbieder heeft onverminderd het recht vergoeding van verdere kosten te vorderen indien deze ter zake van inning van de vordering door de Aanbieder zijn gemaakt.
20.2. Indien de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, is de Opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling tevens de gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten, of andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, aan de Aanbieder verschuldigd.
20.3. Indien de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, is zonder nadere sommatie of ingebrekestelling een rente verschuldigd van één procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


21. Geheimhouding

21.1. Partijen zullen vertrouwelijk omgaan met alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
21.2. Partijen dragen deze informatie niet over aan derden tenzij de informatie al publiekelijk was of doordat een gerechtelijk bevel of de wet verplicht de informatie bekend te maken.
21.3. Indien de Aanbieder op enigerlei wijze is gehouden vertrouwelijke informatie vrij te geven dan is zij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en de wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige hierdoor ontstane schade.


22. Toepasselijk Recht en Geschillen

22.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle met de Aanbieder gesloten Overeenkomsten zijn onderworpen aan Nederlands recht.
22.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, behoudens voor zover wettelijk anders is voorgeschreven.
22.3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever, althans aan de volgens de wet bevoegde rechter.


23. Nederlandse Tekst Prevaleert

23.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Gooi- en Eemland onder depotnummer 32123583.


24. Escalaties

24.1. Indien een klacht van de Opdrachtgever welke zij via de normale kanalen aan de Aanbieder kenbaar gemaakt heeft niet naar tevredenheid wordt behandeld, kan de Opdrachtgever de klacht escaleren. Dit kan de Opdrachtgever doen door een e-mail te versturen gericht aan info@miniconverters.com. Hierdoor wordt de klacht geëscaleerd tot op directie niveau. Uiterlijk de volgende werkdag neemt de Aanbieder contact op met de Opdrachtgever en worden in onderling overleg passende vervolg acties overeengekomen. De Aanbieder stelt een vaste contactpersoon aan die zorg draagt voor de verdere afhandeling van de acties. De directie wordt door deze contactpersoon dagelijks geïnformeerd over de status en voortgang van de acties.


25. Slotbepalingen

25.1. In geval van beding in deze Voorwaarden nietig mochten zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

25.2. De aanduidingen / kopteksten van de respectievelijke artikelen in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts ter referentie en daaraan kunnen geen verstrekkende gevolgtrekkingen worden verbonden.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x